CW0050

Bảng dữliệu

Mô tả Ngôn ngữ OS Kích thước tập tin (KB) Cập nhật Tải xuống
Datasheet - CW0050 Wireless Charging Pad English PDF 2018-08-09

Manual

Mô tả Ngôn ngữ OS Kích thước tập tin (KB) Cập nhật Tải xuống
User Manual - CW0050 CW0050 Wireless Charging Pad Multi-Language PDF 2018-02-23
rocket-idle