AI920

Phần mềm có giá trị

Mô tả Liên kết
UFDtoGO                                                                                                

Bảng dữliệu

Mô tả Ngôn ngữ OS Kích thước tập tin (KB) Cập nhật Tải xuống
Datasheet - AI920 English PDF 2018-06-13
Datasheet - AI920 Jet Black English PDF 2018-04-23

Manual

Mô tả Ngôn ngữ OS Kích thước tập tin (KB) Cập nhật Tải xuống
i-Memory App User Manual English PDF 3.31MB 2017-06-13
i-Memory App ユーザーマニュアル 日本語 PDF 1.86MB 2017-06-13
i-Memory App 使用手冊 Traditional Chinese PDF 2.75MB 2017-06-13

Program

Mô tả Ngôn ngữ OS Kích thước tập tin (KB) Cập nhật Tải xuống
AI920 OTG iOS11.0.3 Firmware Fix Tool English win7 / 8.1 / 10 2017-11-07
rocket-idle