Warranty Information

Bảo hành này chỉ áp dụng toàn bộ cho tất cả các sản phẩm mang thương hiệu ADATA (chỉ trong phạm vi những sản phẩm được nêu trong Điều 1, sau đây được gọi là “Sản phẩm”), và thay thế tất cả các bảo hành và tuyên bố khác, dù là bằng lời nói hay văn bản giữa bạn và ADATA.
 

1. Điều khoản bảo hành và sản phẩm áp dụng                     * Ngoại lệ bảo hành

 

1 năm
---
Bảo hành
2 năm
---
Bảo hành
3 năm
---
Bảo hành
5 năm
---
Bảo hành
6 năm
---
Bảo hành
Trọn đời
---
Bảo hành

Ổ đĩa USB Flash
UE710

 

Ổ đĩa USB Flash
AI720 / AI920

 

Bộ nhớ ngoài


SX950U / S10 / S11 /
SP920* / SX910 /
SX930 / SU900 /
SX6000 / SX6000 Pro / SX7000 /
SX8000 / SX8200 / SX8200 Pro / SX9000 SSD

 

* SP920 mua sau ngày 1 tháng 10 năm 2015

 

SX950
SSD

 

Mô đun DRAM

Đầu đọc OTG USB-C

Sản phẩm không dây

SU630 SSD

Bộ sạc

Đầu đọc AI910 Lightning

SSD

Ổ đĩa USB Flash S102 Pro / UE700 / UE700 Pro

Dây và Phụ kiện

Cục sạc dự phòng

Âm thanh Chơi game

Nguồn điện

Ổ đĩa USB Flash

Thẻ nhớ

Phụ kiện Chơi game

Đầu đọc thẻ

1.1 Mô đun DRAM / Thẻ nhớ / Đầu đọc thẻ :
Mô đun ADATA DRAM / Thẻ nhớ / Đầu đọc thẻ nằm trong phạm vi bảo hành trọn đời, tính từ ngày mua.
Ngoại trừ:
(1) Đầu đọc thẻ: Đầu đọc thẻ OTG USB-C được bảo hành một năm; Đầu đọc AI910 Lightning được bảo hành hai năm.

1.2 Ổ đĩa USB Flash :
Mỗi Ổ đĩa USB Flash ADATA thuộc tất cả các dòng, được mua trước ngày 31/12/2018 (tính cả ngày này) đều được hỗ trợ bảo hành trọn đời; bắt đầu từ ngày 1/1/2019; mỗi Ổ đĩa USB Flash ADATA thuộc tất cả các dòng được bảo hành năm năm. Từ ngày mua và trong suốt thời gian bảo hành, mọi sản phẩm bị hư hại do yếu tố tự nhiên sẽ được hưởng dịch vụ bảo trì miễn phí.
Các sản phẩm ưu việt :
(1) S102 Pro / UE700 / UE700 Pro: Được hỗ trợ bảo hành trọn đời.
(2) UE710: Được hỗ trợ bảo hành 1 năm. (* Dịch vụ tương thích vi chương trình UE710 cho iOS 11 là một trong những điều kiện bảo hành một năm được cung cấp cho khách hàng. Khi hết hạn bảo hành, các dịch vụ bảo trì và cập nhật vi chương trình sẽ không còn áp dụng nữa.)
(3) AI720 và AI920: Cả hai sản phẩm đều được hỗ trợ bảo hành 2 năm.

1.3 Thẻ nhớ ngoài :
Ổ HDD ngoài và SSD ngoài của ADATA được bảo hành ba năm, tính từ ngày mua.

1.4 Ổ SSD :
SSD của ADATA được bảo hành ba năm, tính từ ngày mua.
Ngoại trừ : SX910 / SX930 / SU900 / SX6000 / SX6000 Pro / SX7000 / SX8000 / SX8200 / SX8200 Pro / SX9000 / SX950U / S10 / S11 được bảo hành năm năm; SU630 được bảo hành hai năm; SP920 mua sau ngày 1/10/2015 được bảo hành năm năm; SX950 được bảo hành sáu năm.

1.5 Nguồn điện :
Nguồn điện ADATA được bảo hành ba năm, tính từ ngày mua.

1.6 Âm thanh Chơi game :
Âm thanh Chơi game XPG được bảo hành hai năm, tính từ ngày mua.

1.7 Sản phẩm không dây, bộ sạc, cáp và phụ kiện, cục sạc dự phòng và phụ kiện chơi trò chơi :
Sản phẩm không dây, bộ sạc, cục sạc dự phòng, cáp và phụ kiện ADATA, phụ kiện chơi trò chơi XPG được bảo hành một năm, tính từ ngày mua.


* Lưu ý:
Trong trường hợp pháp luật hoặc quy định của một quốc gia/khu vực cụ thể yêu cầu bảo hành với những điều khoản cụ thể đối với Sản phẩm thì tại quốc gia/khu vực đó, ADATA sẽ cung cấp dịch vụ bảo hành cho người tiêu dùng địa phương theo đúng luật pháp hoặc quy định đó.

 


2. Dịch vụ bảo hành
2.1 Tuân theo các điều khoản và điều kiện ghi bên dưới, ADATA cung cấp mà không tinh phí đối với các dịch vụ sửa chữa hoặc thay thế cho các Sản phẩm bị lỗi trong thời hạn bảo hành áp dụng (sau đây gọi là “Dịch vụ bảo hành”). Thời hạn bảo hành bắt đầu từ ngày mua hàng ban đầu. Nếu cần tới Dịch vụ bảo hành, khách hàng cần cung cấp mọi tài liệu để chứng minh ngày mua hàng ban đầu. Nếu không thể xác định ngày mua hàng ban đầu thì ADATA sẽ xác định thời điểm bắt đầu thời hạn bảo hành theo số sê-ri Sản phẩm.
2.2 Vui lòng liên hệ với đại lý mua hàng ở địa phương để được trợ giúp. Hoặc, khách hàng cũng có thể chọn Yêu cầu dịch vụ bảo hành trên trang web Dịch vụ RMA của ADATA. Khi yêu cầu qua trang, ADATA sẽ cung cấp Dịch vụ bảo hành từ trụ sở ADATA. Trong trường hợp này, chi phí vận chuyển và bảo hiểm có liên quan đến việc chuyển Sản phẩm về ADATA sẽ do khách hàng chi trả và ADATA sẽ trả chi phí cho toàn bộ việc vận chuyển và bảo hiểm liên quan khi gửi trả Sản phẩm lại cho khách hàng sau khi đã thực hiện xong Dịch vụ bảo hành.
2.3 Vui lòng lưu ý:
(1) ADATA có thể thay thế Sản phẩm lỗi bằng một sản phẩm dự phòng có trong kho, thay vì sửa chữa Sản phẩm, và sau khi thay thế, ADATA có toàn quyền thải bỏ Sản phẩm bị lỗi. Do đó, trong trường hợp này, Sản phẩm đã được sửa chữa mà khách hàng nhận được có thể không phải là Sản phẩm ban đầu mà khách hàng đã gửi cho Dịch vụ bảo hành, đồng thời, Sản phẩm ban đầu cũng sẽ không được gửi trả lại cho khách hàng.
(2) Trong trường hợp Sản phẩm đó đã bị ngừng sản xuất hoặc dịch vụ sửa chữa của nhà máy không còn được cung cấp nữa, ADATA sẽ có toàn quyền đề xuất một sản phẩm thay thế có cùng cấp độ hoặc hạng loại như Sản phẩm đó.


 

3. Phạm vi bảo hành và tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
3.1 Bảo hành này không áp dụng với những hỏng hóc hoặc hư hại Sản phẩm do các yếu tố liên quan đến con người hoặc bất kỳ yếu tố bất thường nào khác gây ra, bao gồm nhưng không giới hạn:
(1) Trục trặc hoặc hư hỏng do các tình huống bất khả kháng như thiên tai hoặc bất kỳ việc sử dụng bất hợp lý của bất kỳ người nào.
(2) Sản phẩm đã được sửa chữa hoặc tháo rời bởi một kỹ thuật viên không được ủy quyền.
(3) Nhãn bảo hành đã bị thay thế, hư hại hoặc thiếu.
(4) Số ê-ri sản phẩm không đúng với hồ sơ ADATA hoặc khó xác định được.

Ngoại lệ bảo hành

3.2 Bảo hành này KHÔNG BAO GIỜ áp dụng cho việc phục hồi hoặc sao lưu bất kỳ dữ liệu số nào trên Sản phẩm. ADATA không bảo đảm cho tính toàn vẹn của dữ liệu số trên Sản phẩm trong và sau khi thực hiện Dịch vụ bảo hành, và không chịu trách nhiệm trước bất kỳ hư hại hoặc mất mát nào liên quan đến dữ liệu số được lưu trữ trên Sản phẩm được bảo hành. Hơn nữa, trong mọi trường hợp, ADATA không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hư hại nào với Sản phẩm hoặc bất kỳ mất mát dữ liệu số nào lưu trong Sản phẩm, trong quá trình giao Sản phẩm này. Theo đó, trước khi gửi Sản phẩm đến ADATA để nhận Dịch vụ bảo hành, nếu trong sản phẩm có lưu trữ dữ liệu, khách hàng nên sao chép dữ liệu số từ Sản phẩm ra và xóa những dữ liệu đó khỏi Sản phẩm.
3.3 Trong phạm vi pháp luật và quy định hiện hành cho phép, trong mọi trường hợp, ADATA sẽ không chịu trách nhiệm theo Bảo hành này đối với bất kỳ thiệt hại nào đối với các khoản tiết kiệm dự kiến và dữ liệu số, hoặc sự mất mát hoặc hư hại gián tiếp, vô tình hoặc do hậu quả mà Sản phẩm này gây ra.
3.4 ADATA sản xuất Sản phẩm cấp độ doanh nghiệp và tiêu dùng. Do Sản phẩm không được thiết kế cho những công nghệ chính xác cao hoặc những ứng dụng an toàn tuyệt đối, nên không được dùng các Sản phẩm này trong máy móc hỗ trợ sự sống hoặc các thiết bị khẩn cấp khác mà có thể dẫn đến thương tật cá nhân hoặc tử vong nếu những thiết bị đó bị hỏng hóc hoặc ngừng hoạt động, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thiết bị y tế hoặc liên quan đến y tế, thiết bị quân sự hoặc liên quan đến quân sự, máy bay, thiết bị kiểm soát giao thông, hệ thống phòng ngừa thảm họa, hệ thống kiểm soát cháy nổ, hệ thống năng lượng hạt nhân, vân vân. ADATA sẽ không chịu trách nhiệm trước bất kỳ thương tật cá nhân hoặc tử vong, hoặc bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại tài sản nào phát sinh từ việc sử dụng như đã đề cập ở trên.
3.5 ADATA không đưa ra bất kỳ bảo hành nào khác, bao gồm bất kỳ sự đảm bảo nào liên quan đến khả năng tiêu thụ hoặc tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, dù là rõ ràng hay ngụ ý của Sản phẩm. Trong trường hợp bất kỳ điều luật hoặc quy định của một quốc gia/khu vực cụ thể nghiêm cấm việc loại trừ bảo hành ngụ ý (tức là bảo đảm khả năng tiêu thụ và tính phù hợp) thì các điều khoản bảo hành ngụ ý của ADATA sẽ tuân theo các điều luật/quy định hoặc điều khoản Bảo hành theo đó, tùy theo điều nào ngắn hơn.

 

 

 

rocket-idle